zaterdag 9 september 2017

Ecclesia contra Europa

Al enkele malen in de zeer recente geschiedenis wordt het eigendomsrecht, zowel van een individuele Europeaan als van een gemeenschap door de Heilige Stoel in vraag gesteld, sinds de groen-linkse wind er waait. Deze tekst is enkel op te vatten als expliciet Europa-vijandig en valt frontaal het eigendomsrecht en vaderlandslievendheid van de Europese middenklasse aan. Jammer. De Europese Katholieken hebben al genoeg zorgen om niet ook nog frontaal te worden aangevallen vanuit Rome.
Tekst voor de werelddag voor de migranten en vluchtelingen 2018. De 104de werelddag voor migranten en vluchtelingen op 14 januari 2018.

"Migranten en vluchtelingen verwelkomen, beschermen, bevorderen en integreren"

Beste broeders en zusters!

"Vreemdelingen die bij u wonen hebben dezelfde rechten als een geboren Israëliet. U moet hen beminnen als uzelf, want u bent zelf vreemdeling geweest in Egypte. Ik ben de Heer uw God." (Leviticus 19:34)

Doorheen de eerste jaren van mijn pontificaat, heb ik meermaals mijn bijzondere zorg geuit over de moeilijke situatie van vele migranten en vluchtelingen, die vluchten van oorlog, vervolging, natuurrampen en armoede. Deze situatie is onmiskenbaar een 'teken van de tijd' dat ik heb proberen te interpreteren, met de hulp van de Heilige Geest, van sinds mijn eerste bezoek aan Lampedusa op 8 juli 2013.

Toen ik het nieuwe dicasterium voor de 'Promotie van de integrale menselijke ontwikkeling' heb opgericht, wilde ik dat deze sectie - voorlopig onder mijn directe leiding - de bezorgdheid van de Kerk voor de migranten, de ontheemden, de vluchtelingen en slachtoffers van mensenhandel zou tonen.

Iedere vreemdeling die aan onze deur klopt is een gelegenheid voor een ontmoeting met Jezus Christus, die zich identificeert met de verwelkomde en verworpen vreemdelingen in iedere tijd (Mattheus 25: 35-43). De Heer vertrouwt aan de moederlijke liefde van de Kerk iedere persoon toe die gedwongen wordt zijn thuisland te verlaten op zoek naar een betere toekomst. Deze solidariteit moet concreet tot uiting komen in ieder stadium van de migratie - van vertrek doorheen de reis en aankomst en terugkeer. Dat is een grote verantwoordelijkheid, die de Kerk wenst te delen met alle gelovigen en mannen en vrouwen van goede wil, die geroepen worden om te antwoorden aan de vele uitdagingen van de hedendaagse migratie met generositeit, snelheid, wijsheid en rede, ieder naar zijn eigen vermogen.

In dit verband, wil ik benadrukken dat ons gezamelijke antwoord kan geformuleerd worden in vier woorden: verwelkomen, beschermen, promoten en integreren.

Als we de huidige situatie bekijken betekent verwelkomen, boven alles, een grotere optie bieden aan migranten en vluchtelingen om veilig en legaal de aankomstlanden te bereiken. Dat vraag voor een grote verbintenis om nog meer humanitaire visas toe te kennen en voor gezinshereniging en het proces te vereenvoudigen. Tegelijkertijd hoop is dat een groter aantal landen private en gemeenschapssubsidie programma's zullen voorzien voor open humanitaire grenzen voor speciaal kwetsbare vluchtelingen. Daarbij zouden speciale tijdelijke visa moeten voorzien worden voor mensen die vluchten van conflicten in buurlanden. Collectieve en willekeurige uitwijzingen van migranten en vluchtelingen zijn geen goede oplossingen, zeker waar mensen worden teruggestuurd naar landen die niet het respect voor de menselijke waardigheid en fundamentele rechten waarborgen. Opnieuw wil ik het belang benadrukken om migranten en vluchtelingen adequaat en een waardige initiële accommodatie te geven. "Meer wijdvertakte programma's ter verwelkoming, zoals reeds op verschillende plaatsen bestaan, moet een persoonlijke ontmoeting bevorderen en een grotere kwaliteit van diensten toelaten en een grotere garantie voor succes. Het principe van de centraliteit van de menselijke persoon, zoals duidelijk geformuleerd door mijn geliefde voorganger Benedictus XVI, verplicht ons om steeds de persoonlijke veiligheid te kiezen boven de nationale veiligheid. Daarom is het noodzakelijk dat de agenten die de grenscontroles doen goed getraind worden. De situatie van migranten, asielzoekers en vluchtelingen vraagt dat ze een gegarandeerde persoonlijke vrijheid krijgen en toegang tot basisdiensten. Vanwege de fundamentele waardigheid van de menselijke persoon, moeten we streven naar alternatieve oplossingen dan opsluiting voor hen die het land binnenkomen zonder toestemming.

Het tweede woord - bescherming - moet verstaan worden als een serie van stappen die bedoeld zijn om de rechten en waardigheid van migranten en vluchtelingen, ongeacht hun legale status, te verzekeren.  Een dergelijke bescherming begint in het land van herkomst, en bestaat uit het aanbieden van betrouwbare en geverifieerde informatie voor vertrek, en in het behouden voor illegale handelspraktijken. Dit moet doorgaan, zo ver mogelijk, in het land van migratie, door hen adequate consulaire hulp te garanderen, het recht om persoonlijk hun identificatie constant bij te houden, een eerlijke toegang tot justitie, de mogelijkheid om een persoonlijke bankrekening te openen, en een minimumbedrag om van te leven. Als ze goed worden onderkend en gewaardeerd, zijn de mogelijke talenten van mingraten, asielzoekers en vluchtelingen een echte bron voor de gemeenschappen die hen opnemen. Daarom hoop ik dat in de landen van aankomst, migranten vrijheid van beweging krijgen, werkgelegenheid, en toegang tot alle communicatiemiddelen, uit respect voor hun waardigheid. Voor hen die besluiten naar het lang van origine terug te keren, wil ik benadrukken dat er sociale en professionele reintegratieprogramma's nodig zijn. De International Convention on the Rights of the Child voorziet een universele legale basis voor de bescherming van minderjarige migranten. Ze moeten iedere vorm van opsluiting, gerelateerd aan hun migratiestatus, bespaard blijven, en moeten gegarandeerd toegang krijgen tot primaire en secundaire scholing. Tegelijkertijd moeten zij wanneer ze ouder zijn het recht krijgen om te blijven en de mogelijkheid om hun studies verder te zetten. Tijdelijke voogdij en toezichtprogramma's moeten voorzien worden voor de onbegeleide jongeren en de jongeren die gescheiden zijn van hun families. Het universele recht van een nationaliteit moet erkend worden en behoorlijk gecertificeerd worden voor alle kinderen bij geboorte. De stateloosheid waar migranten en vluchtelingen soms in vallen kan gemakkelijk worden vermeden met de adoptie van een 'nationaliteitswetgeving die in overeenstemming is met de fundamentele principes van de internationale wet'. Migratiestatus mag geen beperking geven tot het toelaten tot nationale gezondheidszorg en pensioenplannen, noch van transfer van hun tegoeden als ze worden gerepatrieerd.

[eerste deel ]
Geen opmerkingen:

Een reactie posten