dinsdag 6 juni 2017

Waarom Sacramentsprocessies: EH. Penne:

Om iets van een Sacramentsprocessie te begrijpen, moeten we duidelijk voor ogen houden wat er in de Eucharistie gebeurt. Bij de consecratie in de Mis worden brood en wijn het Lichaam en het Bloed van de Heer. Onder de gedaante van brood en wijn komt de Heer tot ons. Na de consecratie zien we nog wel brood en wijn maar het is de Heer Zelf, werkelijk onder ons aanwezig. De geconsacreerde Hosties worden genuttigd, zo komt de Heer tot ons. De Hosties die niet genuttigd worden, worden bewaard in het Tabernakel. Op momenten dat er geen Eucharistie is, kunnen we aanbidding doen, bij het Tabernakel bidden en weten dat de Heer er onder de gedaante van het Brood aanwezig is. Bij een Sacramentsprocessie plaatsen we een grote Hostie in een monstrans, een gouden hostiehouder en gaan we door onze straten. Eigenlijk kunnen we zeggen dat we met de Heer op stap gaan. Biddend vergezellen we Hem en we vertrouwen aan de Heer ons dorp, de mensen van onze straten, toe. Als gelovigen vertrouwen wij er ons hele leven op dat de Heer met ons meegaat, een Sacramentsprocessie is daar ook een getuigenis van buiten het kerkgebouw: wij gaan met Hem door ons dorp zoals we geloven dat Hij altijd met ons meegaat. Onze God waarin we geloven is geen God die ons aan ons lot overlaat maar een vergezellende God. God trekt al de dagen van ons leven met ons mee tot eens ons leven zal eindigen en we voor eeuwig bij Hem zullen thuiskomen en we Hem mogen zien zoals Hij is.

Sommigen zeggen wel eens: Is een Sacramentsprocessie nog wel van deze tijd, past dat wel nog in onze tijd, moet je in deze tijd nog wel zo over straat gaan lopen ? Sacramentsprocessie houden is getuigen naar elk die zich eenzaam en verlaten voelt, naar elk die twijfelt: Hij is er en Hij gaat met ons mee. Misschien is het door de verkeersdrukte en de kleine groep kerkbetrokkenen niet meer in elke plaats mogelijk om het hele dorp te doorkruisen met een Sacramentsprocessie maar zou het niet in iedere parochie mogelijk zijn om via een beperkt parcours een stukje getuigenis af te leggen?

E.H. A Penne

1 opmerking:

 1. Donderdag 15 juni SACRAMENTSDAG
  ‘Corpus Christi’ – ‘Lichaam van Christus’
  Sacramentsdag is het hoogfeest dat de werkelijke tegenwoordigheid van Christus in de eucharistie centraal stelt.

  Het hoogfeest van het Heilig Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus, ontstond in de Middeleeuwen en wordt evenals Drievuldigheidszondag en het Heilig-Hartfeest gevierd in de weken na Pinksteren.

  Deze drie hoogfeesten hebben als doel het Paasmysterie op liturgische wijze verder uit te diepen.

  Werkelijke tegenwoordigheid
  Sacramentsdag is eigenlijk het opnieuw vieren van Witte Donderdag. Het verschil is dat op Sacramentsdag de nadruk veel meer ligt op het katholieke dogma van de Werkelijke Tegenwoordigheid van Christus in de gedaanten van brood en wijn tijdens én na de viering van de eucharistie. De theologische term voor deze leer is transsubstantiatie.

  De eenvoudige processie
  van het dagelijks leven
  De processie van sacramentsdag maakt, toont dat Christus tegenwoordig is in de dorpen en steden van de wereld. Deze aanwezigheid, moet niet iets zijn van één dag, een geluid dat je hoort en weer vergeet. Dit langskomen van Jezus brengt ons in herinnering dat wij hem ook moeten ontdekken in onze dagelijkse bezigheden. Naast de plechtige processie van deze donderdag moet de stille en eenvoudige processie in het dagelijks leven van elke christen plaats vinden, die een mens is tussen de andere mensen, en het geluk heeft dat hij het geloof heeft gekregen en de goddelijke zending om zich zodanig te gedragen dat hij de boodschap van de Heer nieuw maakt op aarde.


  BeantwoordenVerwijderen