zondag 14 mei 2017

GOD ROEPT U

eigen vertaling van de

Pastorale Brief van Mgr Philip Egan [hier te beluisteren]

 


GOD ROEPT U

Beste vrienden van Jezus,

'Gij zijt een uitverkoren volk', zei St Petrus in de tweede lezing, 'Een koninklijk priesterschap, een heilige natie, Gods eigen volk, bestemd om de roemruchte daden te verkondigen van Hem die u uit de duisternis heeft geroepen tot zijn wonderbaar licht.'

Mijn broeders en zuster, jullie en ik zijn verschillend - of zo zijn we immers gemaakt. Jezus heeft ons gekozen om zijn leerlingen te zijn binnen Zijn Lichaam de Kerk. Ja, we werden op een specifieke plaats en tijd geboren, of beter, we werden opnieuw-geboren in het Doopsel, en we hebben het mooiste geschenk van al gekregen: het geloof. Een leerling van Christus te zijn is iets subliem (awesome in de tekst). Jezus verenigt zich met ons. Hij redt ons van de zonder, lijden en dood; Hij vult ons met de liefde van de Heilige Drievuldigheid; Hij opent voor ons de weg naar het Paradijs. Een leerling zijn betekent een student, een toehoorder, een leerjongen die leert van de Leraar, Die 'uitging om het goede te doen'. Dat is waarom Jezus ons maakt tot zijn missionaire leerlingen. Hij wil dat we naar buiten gaan, dat we ons geloof met de familie vieren, vrienden en allen die we ontmoeten. Meer nog, Hij wil dat we een creatieve minderheid zijn in de maatschappij, dat we de wereld hervormen. We ontlenen onze kracht van Hem in de Eucharistie, Hij wil dat we vertegenwoordigers zijn van verandering, dat we een Rijk van rechtvaardigheid, waarheid en vrede bouwen, dat we de armen en lijdenden dienen. Jezus gebruikt in het Evangelie veel beelden hiervoor. We moeten het zout zijn, het licht, het gist in het deeg, de lamp op de standaard, de stad op de berg, en zo verder.

Laat ons daar in een ogenblik op terugkomen. Want vorige zondag was het Goede Herder zondag, een Wereldgebedsdag voor roepingen. We werden gevraagd om te bidden voor roepingen tot alle levensstaten en diensten in de Kerk, in het bijzonder tot het diaconaat en het priesterschap. Het woord roeping ('vocation') komt van het Latijnse woord vocare 'roepen', en herinnert ons dat we geroepen zijn en begiftigd. We werden gekozen om missionaire leerlingen te zijn van Christus maar binnen onze specifieke levensstaat. Voor velen zal dit het huwelijk zijn, echtgenoot en echtgenote zijn, vader en moeder. Voor sommige is dat het alleenstaande leven. Voor enkelen zijn geroepen tot het religieuze leven, en enkele tot het celibaat in imitatie van Jezus Zelf, door de wereld te dienen en de Kerk. Naast onze levensstaat roept Christus ons tot specifieke diensten zoals onderwijzen, catechese, gebed, pastorale zorg, administratie, muziek, schrijven en zo verder. Iedere Christen, ieder van ons, is geroepen tot iets: de Kerk neemt geen passagiers. Zoals de Zalige John Henry Newman zei, God heeft elk van ons voor een 'bepaald doel' gemaakt en een van onze taken is door gebed en reflectie te ontdekken wat die is.

Er zijn een aantal dingen die ik van jullie wil vragen. Eerst, maak van het bidden voor roepingen, in het bijzonder tot het priesterschap, tot een centrale prioriteit. In ons bisdom, roept God mannen om Hem te dienen als priester. Hoe helpen jullie hen om Zijn stem te horen? Bidden jullie voor hen, moedigen jullie hen aan, steunen jullie hen? Wanneer was de laatste keer dat jullie parochie, jullie school, jullie familie een priester voortbracht? We hebben te kort aan priesters, maar priesters vallen niet zomaar uit de lucht. Ze komen voort uit bidden en vasten. Ik vraag u: bid voor meer priesters. Waarom bid je niet de rozenkrans voor die intentie? Of offer er uw vrijdagse onthouding aan op? Of als je een voetbalmatch kijkt, waarom vraag je niet aan God om een van de spelers te roepen, of een van de fans?

Ten tweede, moedig ik iedereen aan om te vragen: Wat vraagt God van mij? We hebben te wweinig priesters. Maar ons bisdom heeft misschien nog meer nood aan mensen, mensen met passie, 'can-do' katholiieken die echt willen dat de Kerk wordt wat ze moet zijn. Onze parochiediensten, Katholieke scholen, Evangelisation Strategy Teams en Diocesan Framework werken alleen dankzij de genereuze en grote hulp van vrijwilligers. Misschien roept God u om iets bij te dragen tot de vitale delen van het leven in ons bisdom? Waarom spreek je er niet over met je parochiepriester? Of waarom probeer je niet het Called and Gifted programma? Daar zit een one-to-one interview in met een specialist over uw relatie met God, uw roeping het leven en de gaven die de Heilige Geest jou heeft gegeven voor de missie en dienst. Called and Gifted heeft al honderden leken geholpen over heel het bisdom. Waarom geef je jezelf niet op? Het zal je leven veranderen.

Laat me terugkeren op het leerlingzijn. Engeland maakt zich op voor een Algemene Verkiezing en als Katholieken hebben we een cruciale bijdrage te leveren in dit democratisch proces. Hier zijn 10 kernvragen waarover je kan denken. Je kan ze gebruiken als je een politiek manifest beoordeelt, of je kan ze vragen aan een toekomstige parlementaire kandidaat.

Op de eerste en belangrijkste plaats: zal deze kandidaat de heilige waardigheid van ieder menselijk leven van haar conceptie tot natuurlijke dood verdedigen, en alle pogingen om abortiewetten te liberaliseren verwerpen, of experimenten op embryo's of hulp bij zelfmoord of euthanasie?

Hoe zullen zijn het Christelijk patrimonium van Engeland versterken, haar geschiedenis, klassieken en waarden, en tegelijkertijd afstand nemen van fundamentalisme in al haar vormen, wetenschappelijk en religieus, en een vruchtbare dialoog tussen geloof en rede bevorderen?

Hoe zullen zij de familie ondersteunen, het traditionele familieleven en de familiale waarden?
Hoe zullen ze vrijheid en verantwoordelijkheid verbinden? Hoe zullen ze de maatschappij opbouwen, liefdadigheid bevorderen en ondersteunen? Hoe zullen ze de daklozen helpen? Hoe zullen ze de zorg voor de mentaal zieken verbeteren? Hoe zullen ze meer ondersteuning geven aan hen die weinig verdienen, aan de zieken, de gebrekkigen, de stervenden? Hoe zullen ze beter zorgen voor het milieu en een 'integrale ecologie' met een eenvoudigere levensstijl bevorderen?

En ten 10de, hoe zullen ze de vrede bevorderen, gerechtigheid en ontwikkeling in het buitenland, en de regering aanmoedigen om op te komen voor de Christenen in het bijzonder waar ze vervolgd worden zoals in Syrië en Egypte?

In het Evangelie van vandaag zegt Jezus: 'Laat u niet verontrusten. Blijf in God vertrouwen en vertrouw op mij.' Wij geloven dat Jezus Christus de Weg, de Waarheid en het Leven is. Hij roept ons elk opdat we onze roeping zouden onderscheiden en onze dienst doen. Nu we dichterbij een Nationale verkiezing komen, laat ons dan ook bidden voor ons land. Laat de gebeden van Maria de onbevlekte, St Edmund van Abingdon en de zalige Pier Giorgio Frassati, patroon van onze jeugd, ons helpen om nieuwe kracht te vinden van Jezus wiens Eucharistisch Hart het 'Huis van God is en de Poort van de Hemel'.

Dank u om te luisteren - en vergeet niet om de nieuwe bisdom app te downloaden op uw tablet of smart-phone!

Met mijn gebeden en beste wenzen

+ Philip

Bisschop van Portsmouth.


---------

Addendum: Het gebed van de Zalige John Henry Newman, waarnaar Mgr Egan verwijst:

Tot een welbepaalde dienst
hebt Gij mij, God, geschapen.
Een taak mij toevertrouwd
die Gij een ander niet kunt geven:
Mijn zending.
Wellicht zal ik die zending
hier op aarde nooit heel duidelijk zien,
maar na dit leven legt Gij alles uit.
Ik ben een schakel in de ketting, Her,
die alle mensen met elkaar verbindt.
Gij hebt mij niet voor niets gemaakt.
Waar Gij mij zendt, zal ik het goede doen,

vrede stichten en waarheid verspreiden,
al besef ik het maar half,
als ik uw gebod maar onderhoud.
Daarom, mijn God, vertrouw ik op U.
Wat ik ook word, waar ik ook ben,
wat mij mag overkomen, niets kan mij van U scheiden,
En Gij, die Vader zijt en Vriend,
weet goed waarheen Gij met mij wilt.
Ik ben een schakel in uw ketting, Heer,
al wat Gij doet, heeft zin.

Amen.


------

Mgr Philip Egan, bisschop van Portsmouth,
zal op 23 juli 2017 in Hasselt spreken over de Eucharistie, als bron van Evangelisatie, in het kader van het symposium SACRA700, ter ere van 700 jaar sacrament van Mirakel in Hasselt.

Het symposium gaat door in het Radisson Blu Hotel Hasselt. De toegang is gratis, en er is simultaanvertaling naar het nederlands voorzien.
Geen opmerkingen:

Een reactie posten