zondag 9 september 2012

Door de poort van het Geloof

Brief van de bisschop bij gelegenheid van de opening van het ‘Jaar van het Geloof’

 

Goede vrienden

Na hopelijk wat rustiger zomermaanden staat een nieuw werkjaar voor de deur. Gewone ontmoetingen en zorgen vragen opnieuw hun aandacht. Hier en daar groeien nieuwe contacten en nieuwe initiatieven. Verder is er onze gewone aandacht voor een goede liturgie, voor de gekwetste medemens en voor het leven van onze gemeenschappen. Ook het kerkenplan vraagt in de komende jaren een bijzondere aandacht; en daarnaast is er nog onze zorg voor jongeren, om nieuwe roepingen en zoveel meer…

Paus Benedictus XVI vraagt ons in zijn Apostolische brief ‘Porta Fidei’ om bij dit alles de kern, namelijk het geloof zélf, niet uit het oog te verliezen. Naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van de aanvang van het Tweede Vaticaans Concilie doet hij aan de wereldkerk een oproep om aandacht te hebben voor ‘de deur van het geloof’ (Handelingen 14, 27), die voor ons en voor de hele mensheid open staat. Binnengaan door die deur is aan een reis beginnen die een-leven-lang duurt. Het komt erop aan het doel van die reis altijd helder voor ogen te hebben: God die Liefde is leren kennen, door de vriendschap met zijn Zoon, die ons in zijn Geest leven schenkt, leven in overvloed.

Om jullie te ‘prikkelen’ en te ondersteunen om in het ‘jaar van het geloof’ ook persoonlijke keuzes te maken die vruchtbaar zijn voor ons pastoraal handelen, heeft het bisdom met de onderscheiden diensten heel wat initiatieven genomen. U vindt ze in de agenda’s die voortaan maandelijks aan ons diocesaan tijdschrift Samen worden toegevoegd.

Graag presenteer ik enkele van deze initiatieven en publicaties die zich soms richten naar een breed, soms naar een specifiek doelpubliek:

1.- ‘Porta 2012’, de officiële start van het ‘Jaar van het geloof’, op 10 oktober 2012 ‘s avonds, in de Sint-Quintinuskathedraal en het Virga-Jessecollege te Hasselt.
Dit jaar wordt de gebruikelijke ‘startavond’ in september in het Cultuurcentrum te Hasselt niet georganiseerd. Zoals in vele bisdommen wordt ook bij ons het ‘jaar van het geloof’ geopend op de vooravond van de vijftigste verjaardag van de aanvang van Vaticanum II. Die verjaardag wordt in Rome gevierd door een bijzondere liturgie die samenvalt met de opening van de Bisschoppensynode over de nieuwe evangelisatie. ‘Porta 2012’ in Hasselt wordt een avond van informatie, animatie en gebed, gericht naar allen die de pastoraal in ons bisdom mee dragen. Meer informatie hierover vindt u in de folder waarvan een exemplaar bij dit nummer van Samen is gevoegd.

2.- ‘Christen-zijn in deze tijd’, een pastorale brief van de Belgische bisschoppen.

Bij de aankondiging van het ‘Jaar van het geloof’ hebben de Belgische bisschoppen ervoor geopteerd om de jaarlijkse ‘verklaring’ in de reeks ‘Groeien in geloof’ anders op te vatten dan gewoonlijk. Dit jaar is er gekozen voor een ‘brief’, korter en wat kleurrijker uitgegeven dan gewoonlijk, en bedoeld voor een bredere verspreiding.
De inhoud betreft de fundamenten van het christen-zijn: ‘Iemand toebehoren’, ‘Jezus herkennen als Gods mensgeworden Zoon’ en ‘Gedoopt-zijn met Hém, gestorven en verrezen’.
Vanuit deze fundamenten wordt de roeping van de christen beschreven vanuit enkele begrippenparen: ‘dankbaar en vrij’, ‘mild en vergevend’, ‘met eerbied en zonder geweld’, ‘in vreugde en eenvoud’, ‘dienstbaar en solidair’ en ‘op menselijkheid bedacht’. Zij zijn als het ware de vrucht van een leven dat – met vallen en opstaan – de ‘deur van het geloof’ is binnengegaan.
Vanaf september 2012 verschijnt er ook een DVD met zes getuigenissen die overeenkomen met de zes begrippenparen uit de brief. Met de pastorale brief willen de bisschoppen groepen en gemeenschappen er ook toe uitnodigen om hierover in het ‘Jaar van het geloof’ in gesprek te gaan.
De verdeling van deze brief gebeurt bij ‘Porta 2012’ en via het PIC.


3.- Een ‘priesterdag’ op woensdag 24 oktober 2012 in Sint-Truiden.
Sinds lang is het de gewoonte dat de priesterraad van ons bisdom om de vijf jaar een ‘priesterdag’ organiseert. Dit gebeurt in de lustrumjaren van het bisdom, dat nu 45 jaar geleden werd opgericht.
Als programma voorziet de priesterraad ook een onderdeel dat gelinkt kan worden aan het ‘jaar van het geloof’. Professor Joris Geldhof (KU Leuven), opvolger van professor-emeritus Bert Leyssen voor de sacramententheologie, zal er ons spreken over ‘Maria: een bijzondere kijk op de christelijke geloofsmysteries’.
Daarnaast is er die dag aandacht voor ontmoeting, een bezoek aan het Kleinseminarie en het voormalige Grootseminarie (waar velen van ons nog precieze herinneringen aan hebben) en voor andere culturele bezoeken aan Sint-Truiden, in het kader van het Trudojaar dat loopt tot einde 2012.
Professor Joris Geldhof zal zijn conferentie herhalen voor de diakengemeenschap, voor de parochieassistenten en voor alle geïnteresseerden op 27 mei in het PCS te Kiewit.


4.- Dekenaal vormingsmoment voor állen in november/december 2012 ter verdieping van het ‘Jaar van het geloof’.
De pastorale brief van de Belgische bisschoppen ‘Christen-zijn in deze tijd’ wordt er voorgesteld, mede aan de hand van de DVD die hierover wordt aangemaakt.


5.- Dekenale vorming voor priesters, diakens en parochieassistenten in actieve dienst in januari/februari 2013.
Uitgaande van de pastorale brief van de Belgische bisschoppen, van de Youcat (catechismus voor jongeren) en van de viering van de vijftigste verjaardag van de opening van Vaticanum II wordt nagedacht hoe het verlangen van de mens naar een schoon leven en naar God wordt tegemoet getreden door een leven in geloof, vanuit het evangelie.
Het boek Youcat, dat in de eerste plaats bedoeld is voor jongeren, zal overigens – omwille van het ‘Jaar van het geloof’ – in verscheidene bestaande initiatieven en vormingen ter sprake komen. Zo zal gebeuren in samenkomsten van de godsdienstinspectie (secundair onderwijs) en in initiatieven en vormingen van jongerenpastoraal en parochiecatechese. Youcat wil immers een kennismaking zijn met het katholieke geloof, een te raadplegen reflectiewerk, een kleine ‘bibliotheek’ en een tekst die aanzet tot bespreking.

6.- Tenslotte kunnen nog enkele andere initiatieven gekaderd worden in het ‘Jaar van het geloof’.
- Ik noem bijvoorbeeld de drie vormingsavonden over het Tweede Vaticaans Concilie, op 14, 21 en 28 november 2012. Onder leiding van E.H. Bart Benats, professor aan het Johannes-XXIII-seminarie in Leuven, wordt er nagedacht over de perspectieven voor de Kerk, vijftig jaar na dit richtinggevend concilie.
- Op 19 november 2012 is er de follow-upavond voor de groepen ‘Groeien in geloof’ en voor andere groepen waarin geloof en leven, evangelie en leven worden gedeeld. Thema van de vormingsavond, geleid door vicaris-generaal Jaak Janssen, is: ‘Christus is leven’, vanuit de bekering van Paulus en wat die voor ons betekent.
- Op maandag 25 februari 2013 wordt een denkdag over evangelisatie aangeboden, met Klemens Armbruster, de bekende Duitse pastoraaltheoloog die internationaal ‘school maakte’ met evangelisatie-initiatieven als ‘Opnieuw beginnen’ en ‘Jonge wijn in nieuwe zakken’. Het ‘jaar van het geloof’ wil ons immers ook oproepen om naar buiten te treden en nieuwe mensen voor het evangelie te winnen.

Goede vrienden, het ‘Jaar van het geloof’ dat voor de deur staat, vraagt onszelf om de deur naar het geloof verder te openen. Zo kunnen we – doorheen gewone ontmoetingen of doorheen soms buitengewone initiatieven – mensen van vandaag helpen om tot geloof te komen. De liefde en de hoop zijn immers belangrijk, en vele mensen zoeken er begerig naar. Dit ‘Jaar van het geloof’ is er vanuit het vertrouwen dat het geloof hen kan brengen wat zij zoeken. Want geloof, hoop en liefde gaan het best samen.

Goede vrienden, moge dit, in het jaar dat voor ons ligt, ook voor óns een nieuwe ontdekking zijn.

Zeer genegen
In Christus

+ Patrick Hoogmartens
bisschop van Hasselt


Enkele belangrijke data voor het nieuwe werkjaar:

2012

- woensdag 10 oktober: Porta 2012
- woensdag 24 oktober: priesterdag in Sint-Truiden
- woensdag 14, 21 en 28 november: drie vormingsavonden over het Tweede Vaticaans Concilie onder leiding van E.H. Bart Benats
- maandag 19 november: follow-up avond voor de groepen ‘Groeien in geloof’ en voor andere groepen waarin geloof en leven, evangelie en leven worden gedeeld
- november/december: dekenaal vormingsmoment voor állen

2013
- januari/februari: dekenale vorming voor priesters, diakens en parochieassistenten in actieve dienst
- maandag 25 februari: denkdag over evangelisatie met Klemens Armbruster
- maandag 27 mei: conferentie met professor Joris Geldhof
Overgenomen van Kerknet.be

Geen opmerkingen:

Een reactie posten